λ在Chito的第一個CSS配置[原主題:Earthy]
小企鵝輸入法(FCITX)·仿極點五筆特殊符號輸入編碼表

[CLisp]井字過三關代碼

λ posted @ 2011年11月24日 19:44 in Mixture with tags exercise lisp robot , 3733 阅读

做完《Common Lisp: A Gentle Introduction to Symbolic Computation》第 10.6 節中的練習後得到的成果。

TIC-TAC-TOE代碼

遊戲設定數據

;; 設定人類玩家和電腦玩家的棋子數值
(setf *opponent* 1 *computer* 5)

;; 所有連線位置
(setf *triplets*
  '((1 2 3) (4 5 6) (7 8 9)
   (1 4 7) (2 5 8) (3 6 9)
   (1 5 9) (3 5 7)))

;; 邊與角的位置
(setf *corners* '(1 3 7 9) *sides* '(2 4 6 8))

棋盤相關函數

;; 構造新棋盤
(defun make-board ()
 (list 'board 0 0 0 0 0 0 0 0 0))
 ;不能直接用 '(board 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
 ;否則下次用的是使用過的同一個棋盤。

;; 將數值轉換成棋子
(defun convert-to-chess (val)
 (cond ((eql 1 val) "O") ; 人類玩家
    ((eql 5 val) "X") ; 電腦玩家
    (t " ")))

;; 打印一行棋子
(defun print-row (x y z)
 (format t "~& ~A | ~A | ~A"
      (convert-to-chess x)
      (convert-to-chess y)
      (convert-to-chess z)))

;; 打印棋盤
(defun print-board (board)
 (format t "~&~%")
 (print-row (nth 1 board) (nth 2 board) (nth 3 board))
 (format t "~&___________")
 (print-row (nth 4 board) (nth 5 board) (nth 6 board))
 (format t "~&___________")
 (print-row (nth 7 board) (nth 8 board) (nth 9 board))
 (format t "~&~%"))

玩家操作函數

;; 進行單次遊戲
(defun play-one-game ()
 (if (y-or-n-p "Would you like to play first? ")
  (opponent-move (make-board))
  (computer-move (make-board))))

;; 開始遊戲
(defun tic-tac-toe ()
 (format t "~&Welcome to play TIC-TAC-TOE!~%~%")
 (play-one-game)
 (format t "~&~%")
 (cond ((y-or-n-p "Play again? ")
     (format t "~%~%")
     (tic-tac-toe))
    (t (format t "~%~%Thanks for playing! Bye."))))

;; 玩家下子
(defun make-move (player pos board)
 (setf (nth pos board) player)
 board)
 
;; 人類玩家輸入有效下子位置
(defun valid-input (board)
 (format t "~&Your move: ")
 (let ((pos (read)))
  (cond ((not (and (integerp pos) (<= 1 pos 9)))
      (format t "~&Invalid input.")
      (valid-input board))
     ((not (zerop (nth pos board)))
      (format t "~&That space is already occupied.")
      (valid-input board))
     (t pos))))

;; 人類玩家下子
(defun opponent-move (board)
 (let* ((pos (valid-input board))
     (new-board (make-move *opponent* pos board)))
  (print-board new-board)
  (cond ((winner-p new-board) (format t "~&You win!."))
     ((full-board-p new-board) (format t "~&Tie game."))
     (t (computer-move new-board)))))

;; 隨機取得可下子位置
(defun pick-random-position (board)
 (let* ((empty-space (all-empty-positions board))
     (range (length empty-space)))
  (nth (random range) empty-space)))

;; 電腦玩家下子
(defun computer-move (board)
 (let* ((best-move (choose-best-move board))
     (pos (first best-move)) ; 最佳下子位置
     (strategy (second best-move)) ; 策略信息
     (new-board (make-move *computer* pos board)))
  (format t "~&My move: ~S" pos)
  (format t "~&My strategy: ~A" strategy)
  (print-board new-board)
  (cond ((winner-p new-board) (format t "~&I win!."))
     ((full-board-p new-board) (format t "~&Tie game."))
     (t (opponent-move new-board)))))

;; 電腦玩家最佳下子位置及相關策略
(defun choose-best-move (board)
 (or (make-three board)
   (block-win board)
   (block-squeeze-play board)
   (block-two-on-one board)
   (squeeze-trap board)
   (two-on-one-trap board)
   (make-two board)
   (random-move board)))

;; 策略:直接連線成功
(defun make-three (board)
 (let ((pos (win-or-block board (* 2 *computer*))))
  (and pos (list pos "make-three"))))

;; 策略:阻止人類玩家下一回合連線成功
(defun block-win (board)
 (let ((pos (win-or-block board (* 2 *opponent*))))
  (and pos (list pos "block-win"))))

;; 策略:規避斜線上 O-X-O 陷阱
(defun block-squeeze-play (board)
 (let ((block-sum (+ *computer* (* 2 *opponent*))))
  (and (or (eql block-sum (sum-of-triplet board '(1 5 9)))
       (eql block-sum (sum-of-triplet board '(3 5 7))))
     (eql *computer* (nth 5 board))
     (let ((pos (find-empty-postion board *sides*)))
      (and pos (list pos "block-squeeze-play"))))))

;; 策略:規避斜線上 O-O-X 陷阱
(defun block-two-on-one (board)
 (let ((block-sum (+ *computer* (* 2 *opponent*))))
  (and (or (eql block-sum (sum-of-triplet board '(1 5 9)))
       (eql block-sum (sum-of-triplet board '(3 5 7))))
     (eql *opponent* (nth 5 board))
     (let ((pos (find-empty-postion board *corners*)))
      (and pos (list pos "block-two-on-one"))))))

;; 策略:製造斜線上 X-O-X 陷阱
(defun squeeze-trap (board)
 (if (and (find-if #'(lambda (pos)
            (eql *opponent* (nth pos board)))
          *corners*)
      (eql 7 (length (all-empty-positions board))))
  (let ((pos (find-if #'integerp
            (mapcar #'(lambda (triplet)
                  (find-empty-postion board triplet))
                '((1 5 9) (3 5 7))))))
   (and pos (list pos "squeeze-trap")))))

;; 策略:製造斜線上 X-X-O 陷阱
(defun two-on-one-trap (board)
 (if (and (find-if #'(lambda (pos)
            (eql *opponent* (nth pos board)))
          *sides*)
      (eql 7 (length (all-empty-positions board))))
  (cond ((eql *computer* (nth 5 board))
      (list (find-empty-postion board *corners*) "two-on-one-trap"))
     (t (list 5 "two-on-one-trap")))))

;; 策略:在線上放兩子
(defun make-two (board)
 (let ((pos (win-or-block board *computer*)))
  (and pos (list pos "make-two"))))

;; 策略:隨機下子
(defun random-move (board)
 (list (pick-random-position board) "random-move"))

遊戲信息函數

;; 是否勝利
(defun winner-p (board)
 (let ((sums (sum-of-board board)))
  (or (member (* 3 *opponent*) sums)
    (member (* 3 *computer*) sums))))

;; 棋盤是否已滿
(defun full-board-p (board)
 (not (member 0 board)))

;; 取得指定連線上棋子數值之和
(defun sum-of-triplet (board triplet)
 (apply #'+ (mapcar #'(lambda (pos)
             (nth pos board))
           triplet)))

;; 取得棋盤各連線上棋子數值之和
(defun sum-of-board (board)
 (mapcar #'(lambda (triplet)
       (sum-of-triplet board triplet))
     *triplets*))

;; 取得連線成功或能進行阻擋的第一個位置
(defun win-or-block (board target-sum)
 (let ((triplet (find-if #'(lambda (trip)
               (eql target-sum
                 (sum-of-triplet board trip)))
             *triplets*)))
  (when triplet
   (find-empty-postion board triplet))))

;; 取得所有有效下子位置
(defun all-empty-positions (board)
 (remove-if-not #'(lambda (pos)
           (zerop (nth pos board)))
         '(1 2 3 4 5 6 7 8 9)))

;; 取得一個有效下子位置
(defun find-empty-postion (board pos-list)
 (find-if #'(lambda (pos)
        (zerop (nth pos board)))
      pos-list))

 


執行(tic-tac-toe)就能開始遊戲了,電腦不是無敵的,哈。

這些代碼的主要體現如下所述:

 • LISP的賦值語句很少,得益於遞歸函數尾調用及函數返回值。
 • 由下至上及由上至下的構造方法,將遊戲不斷分解,接著通過小模塊逐漸建立整個遊戲。
 • 函數式編程及表結構提供的強大批處理功能。

本網站無註明「轉載」的著作均由Jak Wings製作 CC BY-NC-SA 2.5
Creative Commons 保持署名-相同方式分享 2.5

Avatar_small
DeathKing 说:
Nov 25, 2011 12:46:00 AM

自从用了Maxima这个神器(显然我不是Emacs党),真心觉得Lisp强大,也打算以后有时间深入研究。(Ruby可也是很受Lisp启发的啊。)

Avatar_small
λ 说:
Nov 25, 2011 10:58:07 AM

嗯,用過Ruby肯定對Lisp也容易上手的。推薦先看《Common Lisp》,再看《Practical Common Lisp》,最後《On Lisp》。

《Common Lisp》主要系統地講一些基礎的東西,例子講得很生動,練習題比較多,但聯系比較緊密,啟發性很強。

《Practical Common Lisp》我還沒看,小翻了一下,包括了很多進階內容,內容組織得有點分散,強調實踐,實例占的比重比較大,不懂編程的新手看了估計會暈。

《On Lisp》主要講Lisp強大的宏。

Avatar_small
λ 说:
Nov 25, 2011 11:03:00 AM

再補充一本吧:《LISP Quick Reference》,查看各種函數、宏、邏輯指令、內置全局常量的定義。

以上四本都是Common Lisp的書。 Scheme、Haskel、Clojure啥的不知教程多不多。

DeathKing 说:
Nov 25, 2011 10:50:09 PM

Common Lisp评价很高啊,当时只是随手一翻,也没细看。


登录 *


loading captcha image...
(输入验证码)
or Ctrl+Enter